Chính sách thuế đối với khoản thưởng doanh số - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

Chính sách thuế đối với khoản thưởng doanh số

 

Công văn số: 69565/CT-TTHT ngày 27/07/2020

V/v chính sách thuế đối có khoản thưởng doanh số.

Kính gửi: Công ty cổ phần Megram

(Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà tổng nhà hàng 319, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội;

MST: 0105284398)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 065/2020/TB-MEG ghi ngày 25/06/2020 của Công ty cổ phần Megram vướng mắc về chính sách thuế đối mang khoản thưởng doanh số.

Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định yếu tố và chỉ dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại khoản một Điều 5 hướng dẫn nếu ko khải kê khai nộp thuế như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận những khoản thu về bồi thường bằng tiền(bao gồm cả tiền bồi thường về đất và của cải trên đất lúc bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền); tiền thưởng; tiền hỗ trợ; tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở buôn bán khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng; tiền hỗ trợ nhận được; tiền chuyển nhượng quyền phát thải và những khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối mang cơ sở marketing chi tiền; căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.…”

+ Tại khoản 22 Điều 7 chỉ dẫn xác định giá tính thuế GTGT như sau:

“22. Giá tính thuế đối mang các chiếc hàng hóa;, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí tổn thu thêm ngoại trừ giá hàng hóa; dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở buôn bán áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho người dùng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương nghiệp dành cho khách hàng.

Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng; doanh số hàng hóa; dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa; dịch vụ của lần sắm cuối cộng hoặc kỳ tiếp sau.

Trường hợp số tiền chiết khấu được lập lúc chấm dứt chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê những số hóa đơn bắt buộc điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh; bên bán và bên sắm kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

– Căn cứ khoản 2.5 Phụ lục 4 ban hành tất nhiên Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“2.5. Hàng hóa; dịch vụ ứng dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho người dùng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương nghiệp dành cho khách hàng; thuế GTGT; tổng giá thanh toán đã sở hữu thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương nghiệp căn cứ vào số lượng; doanh số hàng hóa; dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa; dịch vụ của lần tìm cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê những số hóa đơn nên điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh; bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

– Tại chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

“Chiết khấu thương mại: là khoản công ty bán giảm giá niêm yết cho người mua chọn hàng sở hữu khối lượng lớn” Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

– Trường hợp Công ty sở hữu chi khoản thưởng cho các bạn đạt doanh số thì lúc nhận khoản tiền thưởng này quý khách lập chứng từ thu theo quy định và thuộc trường hợp không buộc phải kê khai tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản một Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/ 2013 của Bộ Tài chính. Công ty căn cứ vào mục đích chi tiền để lập chứng từ chi tiền.

– Trường hợp Công ty có hoạt động bán hàng kèm chiết khấu thương mại; bán giảm giá niêm yết cho quý khách chọn hàng mang khối lượng lớn thì Công ty thực hiện lập hóa đơn bán hàng theo chỉ dẫn tại khoản 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Theo đó:

Trường hợp Công ty bán hàng hóa mang vận dụng hình thức chiết khấu thương nghiệp cho người mua căn cứ vào doanh số hàng hóa đã bán thi số tiền chiết khấu thương mại được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng của lần tậu cuối cộng hoặc điều chỉnh trên hóa đơn vào kỳ tiếp sau.

Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi chấm dứt chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì Công ty được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn bắt buộc điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh; bên bán và bên tìm kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Đề nghị Công ty căn cứ vào tình hình thực tại xác định khoản chi của tổ chức là tiền thưởng hay tiền chiết khấu thương mại và đối chiếu có các quy định tại văn bản luật pháp nêu trên để thực hành đúng quy định.

Trong giai đoạn thực hiện, ví như còn vướng mắc về chính sách thuế; bắt buộc Công ty liên hệ có Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 9 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty cổ phần Megram được biết và thực hiện./.

Chúc những bạn thành công!

Các bài viết liên quan:Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét