Kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN trong Công văn số: 3292/TCT-KK - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021

Kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN trong Công văn số: 3292/TCT-KK

Công văn số: 3292/TCT-KK v/v kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN

Kính gửi: Công ty CP lớn mạnh đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam-Đà Nẵng
(Địa chỉ: 21 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, đô thị Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 114/CV-TCKT ngày 12/06/2020 của Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam-Đà Nẵng (MST 0400100841; sau đây gọi là “Công ty”) về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia nâng cao (GTGT) và thuế thu nhập công ty (TNDN) đối mang hoạt động cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc thị xã Điện Bàn tỉnh giấc Quảng Nam của Chi nhánh Công ty cổ phần tăng trưởng thành phố và khu công nghiệp Quảng Nam-Đà Nẵng; sau đây gọi là “Chi nhánh” , Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Căn cứ quy đinh tại Điều 1 và Khoản một Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về việc thành lập, đơn vị quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động với thúc đẩy của doanh nghiệp, bao gồm công ty bổn phận hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và siêu thị tư nhân; quy định về nhóm công ty.”;

“Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm buôn bán của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, sở hữu nhiệm vụ thực hành tất cả hoặc 1 phần chức năng của công ty nói cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh nên đúng có ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”.

Căn cứ quy đinh tại khoản 1 Điều 3 Luật buôn bán bất động sản số 66/2014/QH13:

“1. Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hành hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê tìm bất động sản; thực hành dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục tiêu sinh lợi”;

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế:

“3. …Trường hợp người nộp thuế mang trụ sở chính tại tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương nhưng mang hoạt động khai khẩn tài nguyên, chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế) nơi phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên, chuyển nhượng bất động sản.”.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm c Khoản một Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế

… c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc buôn bán ở địa phương cấp thức giấc khác nơi người nộp thuế sở hữu hội sở chính thì doanh nghiệp trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp của tổ chức trực thuộc; ví như doanh nghiệp trực thuộc không trực tiếp bán hàng, ko phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế giao hội tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Đối mang giả dụ người nộp thuế mang dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp thức giấc khác nơi người nộp thuế sở hữu trụ sở chính, mang ra đời tổ chức trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án…) thì người nộp thuế buộc phải thực hành đăng ký thuế và nộp thuế theo cách khấu trừ đối mang hoạt động marketing bất động sản sở hữu cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.

Ví dụ 12: Công ty buôn bán bất động sản A sở hữu trụ sở tại Hà Nội, Công ty là chủ đầu tư dự án lớn mạnh nhà tại thị thành Đà Nẵng, Công ty xây dựng thương hiệu chi nhánh tại Đà Nẵng để quản lý dự án thì chi nhánh Công ty A bắt buộc thực hành đăng ký thuế, khai nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ đối có hoạt động marketing bất động sản này tại Đà Nẵng.”

Căn cứ chỉ dẫn tại Điểm đ Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (nêu trên) đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a và Điểm e Khoản một Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của những Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế

… đ) Trường hợp người nộp thuế sở hữu hoạt động buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh giấc mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại thức giấc ko thuộc ví như quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà ko xây dựng thương hiệu đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp thức giấc khác nơi người nộp thuế cỏ hội sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế nên nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối mang hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh giấc và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Ví dụ…”;

“6. Khai thuế GTGT đối mang hoạt động buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh giấc không thuộc ví như chỉ dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuê buôn bán xây dựng, lắp đặt, bản hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT trợ thời tỉnh giấc theo tỷ lệ 2% đối có hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối mang hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hóa chưa mang thuế GTGT có cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bản hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

b) Hồ sơ khai thuế GTGT đối sở hữu hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại thức giấc là Tờ khai thuế GTGT theo cái số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

c) Hồ nguyên sơ thuế GTGT đối sở hữu hoạt động buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh giấc được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh rộng rãi lần nộp hồ sơ khai thuế trong 1 tháng thì người nộp thuế với thể đăng ký có Cơ thuế quan nơi nộp giấy tờ khai thuế để nộp giấy tờ khai thuế GTGT theo tháng.

d) Khi khai thuế có cơ thuế quan quản lý trực tiếp, người nộp thuế buộc phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại thức giấc trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT cần nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại hội sở chính.”.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 3, Điểm b và Điểm c Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (nêu trên) đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại những Nghị định quy định về thuế:

“1. Trách nhiệm nộp hồ nguyên sơ thuế TNDN cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp giấy tờ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế mang đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp giấy tờ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp tổ chức trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có tổ chức trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì công ty trực thuộc đấy ko phải nộp giấy tờ khai thuế TNDN; lúc nộp giấy tờ khai thuế TNDN, người nộp thuế với bổn phận khai tụ hợp tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại công ty trực thuộc.”;

“3. Khai quyết toán thuế TNDN

ạ) Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế TNDN năm và khai quyết toán thuế TNDN đến thời khắc có quyết định về việc nhà hàng thực hành chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi cái hình doanh nghiệp, giải thể, kết thúc hoạt động.

b) Hồ nguyên sơ quyết toán thuế TNDN bao gồm:

b.1) Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo dòng số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời khắc với quyết định về việc công ty thực hành chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi dòng hình doanh nghiệp, giải thể, kết thúc hoạt động.

b.3) Một hoặc 1 số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư này (tùy theo thực tại nảy sinh của người nộp thuế):

… – Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo dòng số 03-5/TNDN ban hành tất nhiên Thông tư này.

“4. Khai thuế TNDN đối sở hữu hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định của luật pháp về thuế TNDN

b) Doanh nghiệp ko phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế TNDN tạm thời tính theo từng lần phát sinh chuyến nhượng bất động sản. Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản là nhà hàng không sở hữu chức năng buôn bán bất động sản. …

c) Đối có công ty phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện nộp thuế TNDN tạm tính hàng quý theo quy định. Doanh nghiệp nảy sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản là doanh nghiệp với chức năng buôn bán bất động sản.

Kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp khiến cho thủ tục quyết toán thuế TNDN cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã tạm thời nộp thuế TNDN theo quý hoặc theo từng lần phát sinh.

Tại hội sở chính, việc xử lý số thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản cụ thể như sau: Trường hợp số thuế đã trợ thì nộp trong năm phải chăng hơn số thuế bắt buộc nộp theo tờ khai quyết toán thuế TNDN thì siêu thị buộc phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào NSNN. Trường hợp số thuế đã tạm bợ nộp to hơn số thuế cần nộp theo tờ khai quyết toán thuế thì được trừ (-) số thuế nộp thừa vào số thuế TNDN còn thiếu của hoạt động kinh doanh khác hoặc được trừ (-) vào số thuế TNDN bắt buộc nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuế theo quy định. Trường hợp hoạt động chuyển nhượng bất động sản bị lỗ thì doanh nghiệp nên theo dõi riêng, thực hiện bù trừ lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản sở hữu lãi của hoạt động phân phối kinh doanh khác trường hợp sở hữu (áp dụng từ ngày 01/01/2014) và chuyển lỗ trong các năm sau theo quy định của luật pháp về thuế TNDN.

Căn cứ những quy định nêu trên, giả dụ Công ty kinh doanh bất động sản theo quy định của luật pháp và mang trụ sở chính tại thành thị Đà Nẵng. Công ty có thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại tỉnh giấc Quảng Nam thì việc kê khai, nộp thuế tại Chi nhánh được thực hành như sau:

– Về thuế GTGT: Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Về thuế TNDN: Chi nhánh tạm nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC. Kết thúc năm tính thuế, Công ty thực hành quyết toán thuế TNDN cho cả hoạt động của chi nhánh tại cơ thuế quan quản lý trụ sở chính. Trường hợp số thuế đã lâm thời nộp trong năm tốt hơn số thuế bắt buộc nộp theo tờ khai quyết toán thuế TNDN thì công ty bắt buộc nộp đủ số thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước tại hội sở chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần phát triển tỉnh thành và khu công nghiệp Quảng Nam-Đà Nẵng được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét