Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới

 

Công văn số: 1670/TCT-KK

Kê khai thuế GTGT


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 761/CT-KK&KTT ngày 28/2/2019 của Cục Thuế tỉnh giấc Thanh Hóa về việc kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi; bổ sung theo Luật số 31/2013/QH13 và Luật số 106/2016/QH13:

“1. Cơ sở buôn bán nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ thuế trường hợp mang số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

…”

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC , Thông tư số 151/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC của BTC) quy định, chỉ dẫn việc hoàn thuế GTGT đối có dự án đầu tư:

“…

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT 

Theo bí quyết khấu trừ với dự án đầu tư mới (trừ giả dụ chỉ dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) tại: địa bàn tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương khác sở hữu tỉnh, tỉnh thành nơi đóng hội sở chính, đang trong giai đoạn:

 • + Đầu tư chưa đi vào hoạt động,
 • + Chưa đăng ký kinh doanh,
 • + Chưa đăng ký thuế
Thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ mang việc kê khai thuế GTGT của hoạt động cung cấp buôn bán đang thực hiện.

Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT nên nộp của hoạt động phân phối buôn bán trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Trường hợp cơ sở buôn bán có quyết định thành lập những Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại những tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương khác mang tỉnh, đô thị nơi đóng hội sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý 1 hoặc nhiều dự án đầu tư tại phổ biến địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của luật pháp về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh cần lập giấy tờ khai thuế, hoàn thuế riêng mang cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

Khi dự án đầu tư để ra đời công ty đã hoàn tất và hoàn tất những thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở buôn bán là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia nâng cao phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia nâng cao chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho siêu thị mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hành kê khai, nộp thuế.”

Căn cứ điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế giá trị gia tăng theo cách khấu trừ:

“…

+ Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, tỉnh thành trực thuộc trung ương khác sở hữu tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong quá trình đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng hội sở chính.

Nếu số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sắm vào tiêu dùng cho dự án đầu tư theo mức quy định của luật pháp về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia nâng cao cho dự án đầu tư.

+ Trường hợp người nộp thuế mang quyết định xây dựng thương hiệu những Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại những tỉnh, tỉnh thành trực thuộc trung ương khác với tỉnh, đô thị nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý 1 hoặc phổ biến dự án đầu tư tại phổ biến địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh mang con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của luật pháp về kế toán, có trương mục gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh bắt buộc lập hồ sơ khai thuế riêng có cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. 

Khi dự án đầu tư để thành lập siêu thị đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở marketing là: chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia nâng cao đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho công ty mới có mặt trên thị trường để siêu thị mới thực hành kê khai, nộp thuế và bắt buộc hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ thuế quan quản lý trực tiếp.”

Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai bổ sung giấy tờ khai thuế:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp giấy tờ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện giấy tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sơ sót thì được khai bổ sung hồ sơ kê khai thuế GTGT.

Hồ nguyên sơ thuế bổ sung được nộp cho cơ thuế quan vào bất cứ ngày làm cho việc nào; không phụ thuộc vào thời hạn nộp giấy tờ khai thuế của lần tiếp theo; nhưng bắt buộc trước lúc cơ quan thuế, cơ quan với thẩm quyền ban bố quyết định đánh giá thuế; thanh tra thuế tại hội sở người nộp thuế;

…”

Căn cứ những quy định nêu trên:

Cục Thuế tỉnh giấc Thanh Hóa hướng dẫn Công ty TNHH Long Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty) thực hành bàn giao số thuế giá trị gia nâng cao phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn và số thuế giá trị gia nâng cao chưa được hoàn của dự án đầu tư cho Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Thanh Hóa – Nhà máy xi măng Long Sơn (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) theo đúng quy định.

Số thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn của dự án đầu tư mà Chi nhánh nhận bàn giao từ Công ty được kê khai thuế GTGT vào chỉ tiêu [38] “Điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” trên tờ khai thuế GTGT loại 01/GTGT kỳ khai thuế bây giờ của Chi nhánh.

Đối với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc xử phạt vi phạm hành chính đối có hành vi “Khai ko đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế”, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa căn cứ tình hình thực tiễn của Chi nhánh và các quy định của pháp luật tác động để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết./.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét