Kê khai thuế GTGT - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

Kê khai thuế GTGT

Công văn số 7801/CTHN-TTHT ngày 17/03/2021

V/v kê khai thuế GTGT

Cục Thuế TP. Hà Nội nhận được công văn số 53/CV-CTCS ngày 22/01/2021 của Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thứ thành thị (gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế; Cục Thuế TP. Hà Nội với quan điểm như sau:

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ

Quy định khía cạnh một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định:

Tại Điều 11 quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“2. Địa điểm nộp giấy tờ khai thuế đối với người nộp thuế có hoạt động; kinh doanh trên đa dạng địa bàn cấp tỉnh giấc khác nơi người nộp thuế mang hội sở chính theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế thực hiện hạch toán tụ hợp tại trụ sở chính (trừ những giả dụ quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này) tại cơ thuế quan quản lý trụ sở chính.

Đồng thời, người nộp thuế phải nộp Bảng phân bổ số thuế nên nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnhnơi được hưởng nguồn thu NSNN (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế quản lý hội sở chính.”

Tại Điều 43 quy định chuyển tiếp

“3. Các ví như được Chính phủ cho phép gia hạn thời gian nộp thuế thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Bộ Tài chính với bổn phận hướng dẫn các giả dụ thuộc diện kê khai thuế theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Nghị định này đảm bảo thực hiện cho năm trước tiên của thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo; nói từ khi Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và những văn bản hướng dẫn thi hành sở hữu hiệu lực thi hành.”

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 71/2020/TT-BTC

Hướng dẫn xây dựng dự toán 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 hướng dẫn:

“Dự toán NSĐP năm 2021 được xây dựng theo quy định năm 2021 là năm kéo dài của thời kỳ ổn định NSNN công đoạn 2017-2020.”

Căn cứ Khoản 5 Điều một Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội:

“5. Kéo dài thời kỳ ổn định NSNN quá trình 2017-2020 sang năm 2021.”

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Tại Điều 11 chỉ dẫn khai thuế GTGT như sau:

“Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

 1. Trách nhiệm nộp giấy tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp giấy tờ khai thuế GTGT cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp.

c) Trường hợp người nộp thuế sở hữu doanh nghiệp trực thuộc marketing ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế với hội sở chính thì tổ chức trực thuộc nộp giấy tờ khai thuế GTGT cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp của công ty trực thuộc; giả dụ đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng; không phát sinh doanh thu thì thực hành khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Đối với nếu người nộp thuế có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh giấc khác nơi người nộp thuế với hội sở chính; có ra đời tổ chức trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án…). Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo bí quyết khấu trừ đối mang hoạt động buôn bán bất động sản có cơ thuế quan địa phương; nơi phát sinh hoạt động buôn bán bất động sản…..”

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính:

“1. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

a) Sửa đổi điểm đ Khoản một Điều 11 như sau:

“đ) Trường hợp người nộp thuế sở hữu hoạt động marketing xây dựng, lắp đặtbán hàng vãng lai ngoại thức giấc mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặtbán hàng vãng lai ngoại tỉnh giấc bao gồm:

 • Cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên
 • Chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh giấc ko thuộc nếu quy định tại điểm c khoản 1 Điều này
 • Mà ko có mặt trên thị trường công ty trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế mang hội sở chính (sau đây gọi là buôn bán xây dựng, lắp đặt; bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh)

Thì người nộp thuế buộc phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ thuế quan quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lýgiao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối sở hữu hoạt động xây dựng, lắp đặt; bán hàng vãng lai ngoại thức giấc và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

c) Sửa đổi điểm b Khoản 3 Điều 11 như sau:

“b) Hồ nguyên sơ thuế giá trị gia nâng cao tháng, quý áp dụng bí quyết khấu trừ thuế:

 • Tờ kê khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này

(thay thế cho cái Tờ kê khai thuế GTGT theo loại số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Trường hợp người nộp thuế:

 • Có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh; hoặc
 • Có cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa phương khác nơi đóng trụ sở chính

Thì người nộp thuế nộp cùng Tờ kê khai thuế GTGT tài liệu sau:

 • Bảng tổng hợp số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt; bán hàng vãng lai; chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh giấc (nếu có)

Theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

 • Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chínhvà cho những địa phương nơi mang cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có)

Theo chiếc số 01-6/GTGT ban hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

 • Bảng phân bổ số thuế GTGT buộc phải nộp cho những địa phương nơi sở hữu công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (nếu có)

Ttheo dòng số 01-7/GTGT ban hành tất nhiên Thông tư này.”

e) Sửa đổi Khoản 6 Điều 11 như sau:

“6. Khai thuế GTGT đối có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt; bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc giả dụ chỉ dẫn tại điểm c khoản một Điều này.

b) Hồ sơ khai thuế GTGT đối sở hữu hoạt động buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại thức giấc là:

 • Tờ kê khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGT

Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

c) Hồ nguyên sơ thuế GTGT đối với hoạt động buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh giấc được nộp theo từng lần nảy sinh doanh thu.

Trường hợp nảy sinh phổ biến lần nộp giấy tờ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế sở hữu thể đăng ký với Cơ thuế quan nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng.

d) Khi khai thuế sở hữu cơ quan thuế quản lý trực tiếp; người nộp thuế bắt buộc tổng hợp doanh thu nảy sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu buôn bán xây dựng, lắp đặc bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính.

Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT bắt buộc nộp theo tờ kê khai thuế GTGT của người nộp thuế tại hội sở chính.”…”

Căn cứ công văn 1938/BTC-TCT ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính

Về việc thực hiện Thông tư số 156/2013/TT-BTC và những Thông tư khác:

“1. Các Thông tư sau đây không cần là văn bản quy phạm pháp luật quy định khía cạnh thi hành Luật Quản lý thuế.

Do vậy, không thuộc giả dụ được quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bao gồm:

 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP .

 • Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP

2. Các quy định tại các Thông tư nêu tại điểm 1 công văn này tiếp tục sở hữu hiệu lực cho đến lúc sở hữu văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế; trừ những nội dung đã được quy định cụ thể tại:

 • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ)

Căn cứ những quy định trên

Trong thời gian Thông tư chỉ dẫn thi hành Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP chưa ban hành; nếu Công ty sở hữu hoạt động marketing xây dựng, lắp đặt; bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt; bán hàng vãng lai ngoại tỉnh giấc bao gồm:

 • Cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên
 • Không ra đời công ty trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh giấc khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính

Thì Công ty kê khai thuế GTGT theo chỉ dẫn tại điểm e Khoản một Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC .

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế và nghiên cứu hướng dẫn tại các văn bản nêu trên để thực hành theo đúng quy định pháp luật về thuế.

Trong công đoạn thực hành chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc; Công ty sở hữu thể tham khảo những văn bản chỉ dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội được đăng vận tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc shop sở hữu Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 4 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời để siêu thị TNHH 1 thành viên chiếu sáng và thứ đô thị được biết và thực hiện./.

Các bài viết sở hữu liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét