Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế

Công văn số 257/TCT-KK Kê khai thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế đô thị Hồ Chí Minh
– Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10683/CT-TTHT đề ngày 27/10/2017 của Cục Thuế thành phố HCM

Về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam (địa chỉ: tầng 14-15, 201-203 Cách mạng tháng Tám, phường 4, Quận 3, tỉnh thành HCM).

Về vấn đề này, TCT sở hữu ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

Căn cứ hướng dẫn tại điểm a, c và d khoản 1;Điều 11 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 HD thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và NĐ số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“1. Trách nhiệm nộp giấy tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp giấy tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp…

c) Trường hợp người nộp thuế với doanh nghiệp trực thuộc KD ở địa phương cấp tỉnh giấc khác nơi người nộp thuế với hội sở chính.

Đơn vị trực thuộc nộp giấy tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.

Nếu doanh nghiệp trực thuộc không trực tiếp BH; ko nảy sinh DT thì thực hành khai thuế giao hội tại trụ sở chính của người nộp thuế.

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai; nộp thuế theo phương pháp khấu trừ sở hữu cơ sở phân phối trực thuộc: (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp), mà không:

 • – Trực tiếp bán hàng
 • – Phát sinh DT đóng trên địa bàn cấp tỉnh; tỉnh thành trực thuộc TW khác sở hữu tỉnh; TP nơi đóng hội sở chính thì:

Nếu cơ sở SX trực thuộc với hạch toán kế toán:

 • + Phải đăng ký nộp thuế theo PPKT tại địa phương nơi sản xuất
 • + Khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm; kể cả xuất cho trụ sở chính bắt buộc sử dụng hóa đơn GTGT làm căn cứ kê khai; nộp thuế tại địa phương nơi SX.

Nếu cơ sở SX trực thuộc ko thực hiện hạch toán KT:

 • – Người nộp thuế thực hành khai thuế tại hội sở chính và nộp thuế cho những địa phương nơi với cơ sở SX trực thuộc.
 • – Số thuế GTGT bắt buộc nộp cho những địa phương nơi sở hữu cơ sở SX trực thuộc được xác định theo tỷ lệ:

+ 2% (đối mang HH chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ

1% (đối sở hữu HH chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên DT theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm SX ra.

Việc xác định DT của SPSX xuất ra được xác định trên cơ sở:

 • + Giá thành SP
 • + Hoặc DT của SP cộng dòng tại địa phương nơi với cơ sở SX.

Trường hợp tổng số thuế GTGT cần nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc do người nộp thuế xác định theo nguyên tắc nêu trên; to hơn số thuế GTGT buộc phải nộp của người nộp thuế tại hội sở chính.

Người nộp thuế tự phân bổ số thuế buộc phải nộp cho các địa phương nơi sở hữu cơ sở SX trực thuộc như sau:

Số thuế GTGT buộc phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở SX trực thuộc được xác định bằng (=) số thuế GTGT cần nộp của người nộp thuế tại hội sở chính nhân (x) có tỷ lệ (%) giữa DT theo giá chưa mang thuế GTGT của sản phẩm do:

 • – Cơ sở trực thuộc SX ra hoặc
 • – Sản phẩm cộng mẫu tại địa phương nơi có cơ sở SX trực thuộc trên tổng DT theo giá chưa mang thuế GTGT của sản phẩm SX ra của toàn DN.
 • – Nếu người nộp thuế ko phát sinh số thuế buộc phải nộp tại hội sở chính thì người nộp thuế không phải nộp thuế cho các địa phương nơi với cơ sở SX.
 • – Người nộp thuế nên lập và gửi “Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho những địa phương nơi mang cơ sở SX trực thuộc ko thực hiện hạch toán kế toán”.
 • – Theo dòng số 01-6/GTGT tất nhiên TT này cộng mang hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • – Đồng thời gửi 1 bản Bảng phân bổ dòng số 01-6/GTGT nêu trên tới các cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở SX trực thuộc.
 • – Căn cứ số thuế GTGT được phân bổ giữa địa phương nơi đóng trụ sở chính của người nộp thuế và các địa phương nơi với cơ sở SX trực thuộc trên.
 • – Bảng phân bổ theo chiếc số 01-6/GTGT

– Người nộp thuế lập chứng từ nộp thuế GTGT:

 • + Cho địa phương nơi có hội sở chính
 • + Và từng địa phương nơi mang cơ sở SX trực thuộc.

Trên chứng từ nộp thuế buộc phải ghi rõ nộp vào trương mục thu NSNN tại Kho bạc NN đồng cấp sở hữu cơ thuế quan nơi hội sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi mang cơ sở SX trực thuộc…”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning VN (Công ty) có mặt trên thị trường các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh; TP trực thuộc TW trên toàn quốc thì:

– Đối mang những Chi nhánh ra đời mang chức năng chính là trạm bảo hành; thực hiện dịch vụ bảo hành; sửa sang thay thế linh kiện máy điều hòa (DT phát sinh không đáng kể).

Các Chi nhánh không có bộ phận kế toán; việc ký kết hợp đồng và xuất hóa đơn GTGT được thực ngày nay Công ty.

Thực hiện kê khai thuế GTGT tại hội sở chính và phân bổ số thuế bắt buộc nộp cho những địa phương nơi đặt chi nhánh theo tỷ lệ:

 • + 2% đối sở hữu HH chịu thuế suất thuế GTGT 10% hoặc
 • + 1% đối mang HH chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên DT theo giá chưa với thuế GTGT.

– Đối có các Chi nhánh ra đời với chức năng chính là thực hiện việc KD bán những chiếc thứ và SP hàng cơ điện lạnh. Thực hiện khai thuế theo chỉ dẫn tại điểm a khoản 6 Điều 11 TT số 156/2013/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế đô thị Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Viet Nam được biết và thực hiện

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét