Kê khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

Kê khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong Công văn 84666/CT-TTHT

Công văn 84666 / CTTTHT 2020 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành. Cục thuế thành phố Hà Nội nhận được công văn số 2700 / PJICOCVTCKT ngày 31/08/2020 của Tổng công ty bảo hiểm Petrolimex; vấn đề về chính sách thuế. Cục Thuế TP Hà Nội đưa ra ý kiến như sau:Ke-khai-thue-GTGT-doi-voi-hoat-dong-kinh-doanh-bao-hiem

Theo thông tư số 219/2013 / TTBTC

Theo thông tư số 219/2013 / TTBTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013 / NĐCP ngày 31 tháng 12 năm Ngày 18 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.

Điều 8. Thời điểm ấn định thuế GTGT

Với việc cung cấp dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung cấp dịch vụ; hoặc tại thời điểm lập hóa đơn cho việc cung cấp dịch vụ, cho dù đã thu được tiền hay chưa.

Đối với dịch vụ viễn thông là thời điểm thực hiện đồng bộ dữ liệu thông qua giá cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng. Hợp đồng kinh tế giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông; chậm nhất là 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông….

Thông tư số 39/2014 / TTBTC

Căn cứ Thông tư số 39/2014 / TTBTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010 / NĐCP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định Pháp lệnh Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ số 04/2014 / NĐCP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ.

Tại điểm a, khoản 2, điều 16, ngày tháng năm phát hành hóa đơn được định hướng như sau:

2. Cách lập một số chỉ tiêu theo mẫu cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức lập hóa đơn" Ngày tháng năm "

Ngày lập hóa đơn bán Hàng hóa là thời điểm mà quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa được chuyển cho người mua; bất kể đã thu được tiền hay chưa, ngày lập hóa đơn cho việc thực hiện dịch vụ là ngày kết thúc thực hiện; bất kể đã thu được tiền hay chưa nếu nhà cung cấp dịch vụ thu tiền trước; hoặc khi cung cấp dịch vụ, ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền….

Thông tư số 09/2011 / TTBTC

Căn cứ Thông tư số 09/2011 / TTBTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

Tại Điều 8, phương pháp tính thuế được định hướng như sau:

Điều 8. Phương pháp tính thuế Công ty bảo hiểm thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế theo quy định hiện hành. Cụ thể:

Thuế GTGT phải nộp = thuế giá trị gia tăng đầu ra - thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 

Trong đó:

a) Thuế bán hàng đầu ra bằng (=) giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ tính thuế nhân (x) với số thuế tương ứng tỷ lệ.

Thời điểm xác định thuế bán hàng là thời điểm mà công ty bảo hiểm có trách nhiệm đối với bên mua bảo hiểm theo các quy định của Đạo luật Công nghiệp Bảo hiểm, bất kể số tiền đã thu được hay chưa hoặc chưa được thu. công ty bảo hiểm. Hợp đồng mua bán phát hành tiền….

c) Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền khấu trừ thuế đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua lại và sử dụng cho hoạt động bảo hiểm thương mại chịu thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn GTGT theo hướng dẫn của Luật thuế GTGT và các văn bản khác có liên quan hướng dẫn.

Một số trường hợp đặc biệt được thực hiện như sau:…

Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, sử dụng vào mục đích kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; và không chịu thuế VAT; thì chỉ số thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Nếu không thể hiện riêng thuế đầu vào thì có thể khấu trừ thuế đầu vào được khấu trừ; Thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chịu thuế doanh thu trên tổng doanh thu bán hàng trong kỳ, trong đó:

Doanh thu bán hàng chịu thuế:

Doanh thu bán hàng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; bao gồm thu nhập tính thuế bán hàng trong giai đoạn bảo hiểm ban đầu, chẳng hạn như phí đại lý, phí môi giới, phí chuyển nhượng tái bảo hiểm; và các khoản thu nhập khác không phải kê khai, nộp thuế GTGT.
 • Tổng tài khoản phát sinh trong kỳ là tổng các khoản thu nhập phát sinh trong kỳ của công ty; không bao gồm các khoản thu nhập và chi phí như bồi thường, chuyển nhượng tái bảo hiểm, yêu cầu bồi thường của bên thứ ba.
Ke-khai-thue-GTGT-doi-voi-hoat-dong-kinh-doanh-bao-hiem

Điều 9 hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ như sau:

1. Công ty bảo hiểm áp dụng chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Các luật có liên quan.

2. Một số trường hợp như sau: ...

b) Đối với hợp đồng bảo hiểm thương mại:

Khi thu phí bảo hiểm, công ty đồng bảo hiểm xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng; theo phần phí bảo hiểm nhận được và kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng quy định. Trường hợp ủy quyền cho công ty thu phí bảo hiểm; hoặc chỉ có một công ty đứng tên trong hợp đồng; thì thực hiện như đối với việc thu phí bảo hiểm theo điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư này….

c) Đối với trường hợp thu hộ, chi hộ cho doanh nghiệp bảo hiểm khác:

Khi thay mặt doanh nghiệp bảo hiểm thu hộ phí bảo hiểm, công ty hoặc người đại diện là tổ chức thu hộ có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT gửi cho khách hàng, ghi rõ. ghi rõ trên hóa đơn Thu thay cho công ty bảo hiểm (tên, địa chỉ, số thuế của công ty) trong khuôn khổ hợp đồng bảo hiểm (số, ngày, tháng, năm của hợp đồng).

Công ty hoặc đại lý thu không lưu giữ hồ sơ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, ghi sổ thu chi thay mặt: và kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản thu nhập này. Một hóa đơn VAT sẽ được phát hành và gửi đến công ty bảo hiểm cho các công ty yêu cầu thu hồi nếu họ nhận tiền từ các công ty thu tiền thay cho họ. , trên hóa đơn có ghi rõ ràng về việc nhận phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm hoặc người đại diện của công ty bảo hiểm tính (tên, địa chỉ, số thuế) như một phần của hợp đồng bảo hiểm (số, ngày, tháng, năm của công ty bảo hiểm hợp đồng); số thuế GTGT ghi trên hóa đơn giống với số thuế GTGT mà công ty tính thay cho khách hàng. 
Công ty sử dụng hóa đơn này để làm căn cứ khấu trừ thuế đầu vào khi tính thuế doanh thu phải nộp; đồng thời là căn cứ để công ty xin ghi nợ trực tiếp vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định….

d) Trong trường hợp thu, chi giữa các công ty liên kết hoặc giữa công ty hạch toán phụ thuộc với trụ sở chính của công ty bảo hiểm;

Khi thu phí bảo hiểm, công ty đòi nợ phải thay mặt công ty bảo hiểm thanh toán. Hóa đơn cho khách hàng; kê khai, nộp thuế GTGT đối với phần doanh nghiệp đã thu; đồng thời thu đến công ty yêu cầu thu trên cơ sở thông báo thu thay mặt;

Doanh nghiệp yêu cầu thu hồi thay doanh thu (không bao gồm VAT); họ không cần phải xuất hóa đơn hoặc kê khai, nộp thuế đối với những biên lai thu được với danh nghĩa tịch thu.

Trường hợp công ty yêu cầu thu hộ không yêu cầu công ty thu hộ xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng thì công ty thu hộ khách hàng và các chi phí phải hạch toán thu hộ, không ghi thuế GTGT và thanh toán. thu nhập hộ gia đình. Trên cơ sở thông báo thu tiền, công ty thu tiền xuất cho khách hàng một hóa đơn có thuế GTGT thể hiện; Báo cáo và nộp thuế đối với thu nhập kiếm được thay cho hộ gia đình.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét