Kê khai thuế GTGT với nhà thầu thực hiện dự án thủy điện tại Lào - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021

Kê khai thuế GTGT với nhà thầu thực hiện dự án thủy điện tại Lào

V/v hóa đơn GTGT với nhà thầu thực hiện dự án thủy điện tại Lào trong Công văn số: 1929/TCT-CS

Trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi Thông báo số 750 / CTTTKT3 ngày 09/4/2019, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị Thông báo số 1661 / CTTTKT ngày 11/9/2019 và Công văn số 70 / TCKT ngày 28/02 , Năm 2019 của Công ty LILAMA 45.3 về thuế Giá trị gia tăng (VAT) đối với nhà thầu thực hiện các dự án thủy điện tại Lào.
Ke-khai-thue-GTGT-voi-nha-thau-thuc-hien-du-an-thuy-dien-tai-Lao
Tổng cục Thuế có đưa ra chủ trương như sau:

Điều 15 Nghị định 51

Tại Điều 15 Nghị định 51/2010 / NĐCP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Điều 15. Thu hồi, xử lý hóa đơn đã phát hành.

Trong trường hợp hóa đơn đã xuất được giao cho người mua, nếu phát hiện có sai sót hoặc theo yêu cầu của một trong hai bên mà hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc có khiếu nại thì hai bên giữ nguyên biên bản thu hồi bản sao hóa đơn. Số hóa đơn hoặc hóa đơn không chính xác đối với hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị khiếu nại và lưu giữ với người bán.

Biên bản thanh toán phải ghi sai nội dung hoặc lý do khiếu nại, hoàn trả hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).

Điều 20 trong khoản 3 của Thông tư số 39

Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014 / TTBTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010 / NĐCP của Ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định 04/2014 / NĐCP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng và giao nhận hàng hóa.

Điều 20. Xử lý hóa đơn đã lập

Trong trường hợp đã lập hóa đơn và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế mà phát hiện sai sót thì người bán trở thành người bán và bên mua phải lập biên bản hoặc văn bản thỏa thuận xác định rõ lỗi, bên bán cũng xuất hóa đơn để sửa lỗi. Trên hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán., Thuế suất thuế GTGT ..., số thuế GTGT đối với số hóa đơn ..., ký hiệu. .. Căn cứ vào hóa đơn đã điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh chi phí mua hàng, thuế bán hàng và thuế đầu tư, đầu vào Hóa đơn điều chỉnh không được có số âm ().

Điều 9 Thông tư số 219

Tại câu 1, câu 2, Điều 9 Thông tư số 219/2013 / TTBTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hỗ trợ thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và NĐ số 209/2013 / NĐCP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:

Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; Hoạt động xây lắp ở nước ngoài và trong khu phi thuế quan; Vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT tại thời điểm xuất khẩu, trừ trường hợp không áp dụng thuế suất 0% nêu tại mục 3 Điều này.

Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:
 • Có hợp đồng mua bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng xuất khẩu trọn gói;
 • Có giấy tờ hợp pháp chứng minh thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng và các giấy tờ chứng minh khác theo quy định của pháp luật;
 • Nộp tờ khai hải quan theo đúng luật định với các điều khoản của Thông tư này.

Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 219

Tại Điều 3 Điều 17 Thông tư số 219/2013 / TTBTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ thị:

Đối với hàng hóa, giao nhận do công ty Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài thì thủ tục xin phép công ty Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài được khấu trừ hoặc hoàn thuế đầu vào và phải thỏa mãn những yêu cầu sau:
 • Tờ khai hải quan quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này
 • Hàng hóa, vật tư xuất khẩu phải phù hợp với danh mục hàng hóa xuất khẩu đi xây dựng ở nước ngoài do Giám đốc công ty Việt Nam thực hiện xây dựng công trình ở nước ngoài phê duyệt.
 • Hợp đồng đặt hàng xuất khẩu (đối với đơn hàng xuất khẩu).

Điều 5 Nghị định số 83

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013 / NĐCP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật quản lý thuế:

Điều 5. Nguyên tắc nộp thuế, khai thuế, tính thuế.

Người nộp thuế phải ghi chính xác, trung thực, đầy đủ toàn bộ nội dung khai thuế và nộp đầy đủ các chứng từ, chứng từ theo quy định trong hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế.
Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định quản lý thuế sau khi thanh tra, kiểm tra; Trường hợp người nộp thuế thấy các tờ khai thuế đã nộp, đã kiểm tra, thanh tra (đối với kỳ và phạm vi kiểm tra, rà soát) còn sai sót thì người nộp thuế có thể tự báo cáo, sửa chữa; Việc điều hành theo chế độ quy định và những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến việc bỏ sót, kê khai không đúng thì phải điều chỉnh.

Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156 

Tại điểm a, Điều 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013 / TTBTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định thi hành một số điều của Bộ Tài chính. Luật hành chính thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013 / NĐCP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định như sau:

Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế (…)

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế phát hiện đã nộp hồ sơ khai thuế. Nếu cơ quan thuế có sai sót thì có thể khai bổ sung vào hồ sơ khai thuế.

Tờ khai thuế bổ sung được gửi đến cơ quan thuế vào từng ngày làm việc, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ tiếp theo mà trước khi cơ quan có thẩm quyền kê khai tờ khai thuế.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định quản lý thuế sau khi thanh tra, kiểm tra thì người nộp thuế được kê khai bổ sung, sửa chữa:

 • Nếu đã nộp sai nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra và kiểm tra thì người nộp thuế có thể kê khai bổ sung, sửa chữa và phải trả khoản lãi vỡ nợ theo quy định.
 • Người nộp thuế phát hiện ra hồ sơ. Trường hợp tờ khai thuế đã nộp có sai sót liên quan đến thời hạn kiểm soát, kiểm soát nhưng không nằm trong diện kiểm soát, kiểm soát thì người nộp thuế có thể khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp khoản lãi mặc định theo quy định.
 • Người nộp thuế phát hiện tờ khai thuế đã nộp có sai sót về thời kỳ và phạm vi kiểm toán làm tăng số thuế phải nộp. số tiền hoàn thuế giảm, số tiền thuế đã nộp giảm. Khấu trừ, giảm trừ số thuế nộp thừa, người nộp thuế có thể kê khai bổ sung, điều chỉnh, xử lý theo đúng quy định như trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền phát hiện kiểm soát.
Trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền ra quyết định, quyết định quản lý thuế làm tăng, giảm số thuế GTGT được khấu trừ thì người nộp thuế phải điều chỉnh lại hồ sơ khai thuế.

Trong kỳ tính thuế sẽ nhận được báo cáo tài chính và thông báo hoàn thuế theo báo cáo tài chính hoặc thông báo khai thuế của cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải thực hiện hồ sơ khai bổ sung)

Trên cơ sở các quy định nêu trên,

Trong trường hợp LILAMA 45.3 Sociedad Anónima ký hợp đồng kinh tế với Sociedad Anónima Sông Cầu về việc xây dựng hạng mục sản xuất, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy lực và đường ống áp lực của Dự án Thủy điện Miền Trung. Điện lực TAD CHIAD Huyện Paksong, Tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thanh tra thuế, đánh giá giá trị thiết bị sản xuất trong nước sau đó giao cho công ty. Sông Cầu vận chuyển sang Lào để lắp đặt không đáp ứng điều kiện hàng hóa được coi là XK theo quy định tại Mục 3 Điều 17 Thông tư số 219/2013 / TTBTC nên không được áp dụng thuế suất 0% theo quy định trước đây.

Nếu khối lượng sản phẩm hoàn thành còn phát sinh khi LILAMA45.3 chưa xuất hóa đơn cho khách hàng thì sẽ xuất hóa đơn theo quy định.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét