Hướng dẫn khai nộp thuế dự án bất động sản ngoại tỉnh - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

Hướng dẫn khai nộp thuế dự án bất động sản ngoại tỉnh

 

Số: 1471/TCT-KK
V/v khai, nộp thuế GTGT, TNDN dự án bất động sản ngoại tỉnh

HUONG-DAN-KHAI-NOP-THUE-DU-AN-BAT-DONG-SAN-NGOAI-TINH

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Đông Á
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh giấc Hưng Yên)

Trả lời công văn số 309/2019/CV-DA ngày 01/4/2019 của Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Đông Á

(MST 0100108060; sau đây gọi là “Công ty”) xin quan điểm về việc khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế TNDN (TNDN) và báo cáo của Cục Thuế tỉnh giấc An Giang tại Công văn số 558/CT-KK ngày 22/4/2019, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Căn cứ quy định tại Điều một và Khoản một Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về việc thành lập, doanh nghiệp quản lý, công ty lại, giải tán và hoạt động với tác động của doanh nghiệp, bao gồm nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp hợp danh và nhà hàng tư nhân; quy định về nhóm công ty.”;

“Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm buôn bán của doanh nghiệp

 1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, sở hữu nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty nhắc cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề buôn bán của chi nhánh nên đúng với ngành, nghề buôn bán của doanh nghiệp.”.

Căn cứ quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2; Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Luật Kế toán số 88/2015/QH13:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách quốc gia những cấp.
 2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, công ty sự nghiệp tiêu dùng ngân sách nhà nước.
 3. Tổ chức, công ty sự nghiệp ko tiêu dùng ngân sách nhà nước.
 4. Doanh nghiệp được xây dựng thương hiệu và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của siêu thị nước ngoại trừ hoạt động tại Việt Nam.
 5. Hợp tác xã, liên hiệp hiệp tác xã.”;

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

…3. Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của công ty kế toán được biểu đạt theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

 1. Đơn vị kế toán là cơ quan, tổ chức, tổ chức quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 của Luật này với lập báo cáo tài chính.”.

Căn cứ quy định tại các Điều 84, 138 và 562 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13:

“… Điều 84. Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân

… 2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hành toàn bộ hoặc 1 phần chức năng của pháp nhân.

… 5. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hành nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong khuôn khổ và thời hạn được ủy quyền.”.

… Điều 138. Đại diện theo ủy quyền

 1. Cá nhân, pháp nhân với thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hành giao thiệp dân sự.

… Điều 562. Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa những bên, theo đó bên được ủy quyền với trách nhiệm thực hiện công tác nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ cần báo oán lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật mang quy định.”.

Căn cứ quy định tại Điều 13 và Điều 54 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13:

“Chương II. Kinh doanh bất động sản sở hữu sẵn

Điều 13. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản

 1. Không được ủy quyền cho bên tham dự hiệp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác buôn bán hoặc góp vốn thực hành ký hợp đồng chọn bán, chuyển nhượng, cho thuê sắm bất động sản.”;

“Chương III. Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

Điều 54. Quyền kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

 1. Chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán, cho thuê, cho thuê chọn nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.
 2. Việc bán, cho thuê, cho thuê chọn nhà, công trình xây dựng hình thành trong ngày mai được thực hành theo quy định của Chương này, các quy định tương ứng trong Chương II và những quy định khác có thúc đẩy của Luật này.”.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế:

“3. …Trường hợp người nộp thuế với hội sở chính tại tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương nhưng có hoạt động khai khẩn tài nguyên, chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế) nơi phát sinh hoạt động khai hoang tài nguyên, chuyển nhượng bất động sản.”.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm c Khoản 1 và Điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế

… c) Trường hợp người nộp thuế mang công ty trực thuộc marketing ở địa phương cấp thức giấc khác nơi người nộp thuế mang trụ sở chính thì tổ chức trực thuộc nộp giấy tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tổ chức trực thuộc; ví như doanh nghiệp trực thuộc ko trực tiếp bán hàng, ko nảy sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tụ hợp tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Đối mang ví như người nộp thuế với dự án marketing bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế sở hữu hội sở chính, mang thành lập tổ chức trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án…) thì người nộp thuế buộc phải thực hành đăng ký thuế và nộp thuế theo bí quyết khấu trừ đối sở hữu hoạt động marketing bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi nảy sinh hoạt động buôn bán bất động sản.

Ví dụ 12:

Công ty marketing bất động sản A sở hữu hội sở tại Hà Nội, Công ty là chủ đầu tư dự án lớn mạnh nhà tại đô thị Đà Nẵng, Công ty ra đời chi nhánh tại Đà Nẵng để quản lý dự án thì chi nhánh Công ty A bắt buộc thực hiện đăng ký thuế, khai nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ đối mang hoạt động marketing bất động sản này tại Đà Nẵng.

Trường hợp những đơn vị trực thuộc của cơ sở marketing nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ, với thu tậu hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở buôn bán thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm di chuyển nội bộ, ko sử dụng hóa đơn GTGT.”;

“3. Khai thuế giá trị gia nâng cao theo bí quyết khấu trừ

… c) Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, tỉnh thành trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập giấy tờ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và buộc phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho dự án đầu tư mang thuế giá trị gia nâng cao của hoạt động cung cấp marketing đang thực hiện.

Sau khi bù trừ ví như với số thuế giá trị gia nâng cao của hàng hóa, dịch vụ chọn vào dùng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của luật pháp về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

+ Trường hợp người nộp thuế sở hữu dự án đầu tư

Tại địa bàn tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương khác sở hữu tỉnh, thị thành nơi đóng trụ sở chính, đang trong công đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ thuế quan quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Nếu số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ tậu vào dùng cho dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

+ Trường hợp người nộp thuế với quyết định xây dựng thương hiệu các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh

Đóng tại những tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương khác sở hữu tỉnh, thị thành nơi đóng hội sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý 1 hoặc rộng rãi dự án đầu tư tại phổ biến địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có trương mục gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh buộc phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

Khi dự án đầu tư để xây dựng thương hiệu doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn thành các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho công ty mới ra đời để công ty mới thực hiện kê khai, nộp thuế và bắt buộc hoàn thuế giá trị gia nâng cao theo quy định có cơ thuế quan quản lý trực tiếp.

Ví dụ…

Hồ nguyên sơ thuế GTGT của dự án đầu tư bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo chiếc số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ tìm vào theo loại số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
+ Trường hợp người nộp thuế sở hữu dự án đầu tư và nên thực hiện bù trừ số thuế giá trị gia nâng cao của hàng hóa, dịch vụ tậu vào tiêu dùng cho dự án đầu tư có thuế giá trị gia tăng của hoạt động cung cấp marketing đang thực hiện

Thì việc kê khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư theo tháng hay quý; được thực hiện cùng với việc kê khai thuế giá trị gia tăng của trụ sở chính.”.

Căn cứ chỉ dẫn tại Điểm đ Khoản một và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (nêu trên)

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a và Điểm e Khoản một Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế

… đ) Trường hợp người nộp thuế với hoạt động buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh giấc mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại thức giấc bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh ko thuộc ví như quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập tổ chức trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế sở hữu trụ sở chính (sau đây gọi là marketing xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế bắt buộc nộp giấy tờ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tại trên địa bàn quản lý,

Giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối mang hoạt động xây dựng; lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại thức giấc và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Ví dụ…”;

“6. Khai thuế GTGT đối với hoạt động marketing xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại thức giấc và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh giấc không thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản một Điều này.

a) Người nộp thuế marketing xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% đối sở hữu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối sở hữu hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hóa chưa có thuế GTGT có cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi sở hữu hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối có hoạt động buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh giấc là Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGT ban hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

c) Hồ nguyên sơ thuế GTGT đối có hoạt động buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh giấc được nộp theo từng lần nảy sinh doanh thu.

Trường hợp nảy sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong 1 tháng thì người nộp thuế với thể đăng ký sở hữu Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng.

d) Khi khai thuế có cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế buộc phải tổng hợp doanh thu nảy sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu marketing xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh giấc trong giấy tờ khai thuế tại hội sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu marketing xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại thức giấc được trừ vào số thuế GTGT buộc phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.”.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 3, Điểm b và Điểm c Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (nêu trên)

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ; về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại những Nghị định quy định về thuế:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có doanh nghiệp trực thuộc hạch toán độc lập

thì công ty trực thuộc nộp giấy tờ khai thuế TNDN nảy sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp công ty trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế sở hữu doanh nghiệp trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc

thì doanh nghiệp trực thuộc đó ko phải nộp giấy tờ khai thuế TNDN; khi nộp giấy tờ khai thuế TNDN, người nộp thuế sở hữu bổn phận khai giao hội tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại công ty trực thuộc.”;

“3. Khai quyết toán thuế TNDN

a) Khai quyết toán thuế TNDN

bao gồm khai quyết toán thuế TNDN năm; và khai quyết toán thuế TNDN tới thời điểm sở hữu quyết định về việc nhà hàng thực hành chia; tách; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b) Hồ nguyên sơ quyết toán thuế TNDN bao gồm:

b.1) Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời khắc với quyết định về việc công ty thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b.3) Một hoặc 1 số phụ lục tất nhiên tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC (tuỳ theo thực tại nảy sinh của người nộp thuế):

… – Phụ lục thuế TNDN đối mang hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN ban hành tất nhiên Thông tư này. …..”;

“4. Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật về thuế TNDN

b) Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế TNDN tạm bợ tính theo từng lần nảy sinh chuyển nhượng bất động sản. Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản là siêu thị ko có chức năng buôn bán bất động sản. …

c) Đối sở hữu nhà hàng nảy sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện nộp thuế TNDN tạm tính hàng quý theo quy định. Doanh nghiệp nảy sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản là doanh nghiệp với chức năng kinh doanh bất động sản.

Kết thúc năm tính thuế, siêu thị làm cho thủ tục quyết toán thuế TNDN cho đa số hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã tạm nộp thuế TNDN theo quý hoặc theo từng lần phát sinh.

Tại hội sở chính, việc xử lý số thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản cụ thể như sau:

+ Trường hợp số thuế đã lâm thời nộp trong năm tốt hơn số thuế buộc phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế TNDN

thì doanh nghiệp buộc phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào NSNN.

+ Trường hợp số thuế đã nhất thời nộp lớn hơn số thuế nên nộp theo tờ khai quyết toán thuế

thì được trừ (-) số thuế nộp thừa vào số thuế TNDN còn thiếu của hoạt động buôn bán khác hoặc được trừ (-) vào số thuế TNDN cần nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuế theo quy định.

+ Trường hợp hoạt động chuyển nhượng bất động sản bị lỗ

thì siêu thị buộc phải theo dõi riêng, thực hiện bù trừ lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lãi của hoạt động cung ứng marketing khác nếu có (áp dụng từ ngày 1/1/2014) và chuyển lỗ trong những năm sau theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.”.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính,

Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận; luân chuyển giấy tờ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người tiêu dùng đất.

“5. Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật (bản sao); hoặc Hợp đồng tặng cho của cải là bất động sản. Theo quy định của pháp luật (bản sao); hoặc Hợp đồng (hoặc các giấy tờ) thừa kế bất động sản (bản sao); Hóa đơn giá trị gia tăng đối sở hữu giả dụ tổ chức chuyển nhượng bất động sản (bản sao).”.

Căn cứ các quy định pháp luật,

Nội dung văn bản miêu tả vướng mắc của Công ty và báo cáo Cục Thuế nêu trên; ví như Công ty ủy quyền cho Chi nhánh tại thức giấc An Giang (đơn vị phụ thuộc Công ty); chuyển nhượng bất động sản của dự án tại tỉnh An Giang cho quý khách thích hợp có quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản:

– Khi dự án đi vào hoạt động phân phối kinh doanh nhưng Công ty chưa thực hành bàn giao cho Chi nhánh trực tiếp quản lý mà trực tiếp ký hợp đồng, xuất hóa đơn cho khách hàng

thì Công ty thực hiện khai thuế GTGT trợ thì tính theo tỷ lệ 2% trên doanh thu bán hàng chưa có thuế GTGT đối có hoạt động chuyển nhượng bất động sản với cơ thuế quan quản lý trực tiếp dự án tại tỉnh giấc An Giang. Hồ sơ khai thuế GTGT đối sở hữu hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế GTGT theo cái số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên, số thuế GTGT đã nộp tại thức giấc An Giang (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu chuyển nhượng bất động sản Dự án được trừ vào số thuế buộc phải nộp theo Tờ khai thuế GTGT của Công ty tại trụ sở chính.

– Khi Công ty bàn giao hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc dự án cho Chi nhánh tại tỉnh giấc An Giang quản lý,

Bao gồm cả việc Chi nhánh trực tiếp ký giao kèo chuyển nhượng bất động sản yêu thích sở hữu quy định pháp luật hiện hành về marketing bất động sản và xuất hóa đơn cho người mua thì Công ty bắt buộc tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã khấu trừ, số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của dự án để bàn giao cho Chi nhánh quản lý và chịu trách nhiệm về số thuế GTGT của dự án đã được Công ty khai thuế tại hội sở chính.

– Chi nhánh là doanh nghiệp phụ thuộc Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, không bắt buộc là công ty kế toán theo quy định tại Luật Kế toán nêu trên.

Do vậy hình thức hạch toán kế toán của Chi nhánh là phụ thuộc Công ty. Công ty thực hiện tổng hợp khai thuế TNDN đối sở hữu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong ấy với hoạt động phân phối marketing phát sinh từ dự án sở hữu cơ thuế quan quản lý trụ sở chính của Công ty và bắt buộc nộp thuế theo Phụ lục thuế TNDN đối mang hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ dự án cũng như nộp thuế trợ thì tính hàng quý cho cơ quan thuế thức giấc An Giang theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC; đã được sửa đổi tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết./.

Mọi yếu tố xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét