Kê khai nộp thuế GTGT đối với tài sản thanh lý của DN bảo hiểm nhân thọ - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

Kê khai nộp thuế GTGT đối với tài sản thanh lý của DN bảo hiểm nhân thọ

 

Công văn số: 82639/CT-TTHT, ngày 11/9/2020
V/v kê khai nộp thuế GTGT đối với của cải thanh lý của DN bảo hiểm nhân thọ

Kính gửi: Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam
(Địa chỉ: Phòng 1101, Tầng 11, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội – MST: 0102999528)

Trả lời công văn số 109/2020/CV-FA ngày 14/8/2020 của Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam – MST: 0102999528 (Sau đây gọi tắt là Công ty). Hỏi về kê khai nộp thuế GTGT đối có khoản thu từ thanh lý tài sản đã qua sử dụng

Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu quan điểm như sau:

Ke-khai-nop-thue-GTGT-doi-voi-tai-san-thanh-ly-cua-DN-bao-hiem-nhan-tho


– Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối mang lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

+ Tại Điều 3 quy định về đối tượng chịu thuế GTGT như sau:

“Trừ những dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT quy định tại Điều 4 Thông tư này, những dịch vụ bảo hiểm và những hàng hóa, dịch vụ khác do những đối tượng quy định tại Điều 2 của Thông tư này cung ứng là đối tượng chịu thuế GTGT, bao gồm:

– Hàng hóa, dịch vụ khác thuộc diện chịu thuế GTGT theo quy định của luật pháp về thuế GTGT nảy sinh trong công đoạn hoạt động của những siêu thị sở hữu hoạt động thuộc lĩnh vực bảo hiểm. ”

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“1. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người trong gói bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm người học; bảo hiểm tai nạn thủy thủ, thuyền viên; bảo hiểm tai nạn con người (bao gồm cả bảo hiểm tai nạn, sinh mạng, kết hợp nằm viện); bảo hiểm tai nạn hành khách; bảo hiểm khách du lịch; bảo hiểm tai nạn lái – phụ xe và người ngồi trên xe; bảo hiểm người đình sản; bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật; bảo hiểm sinh mạng cá nhân; bảo hiểm người sử dụng điện; bảo hiểm đền bù người lao động, bảo hiểm sức khỏe và các bảo hiểm khác thúc đẩy tới con người, chăm nom sức khỏe con người;”

+ Tại Điều 5 quy định về người nộp thuế GTGT như sau:

“Người nộp thuế GTGT là các doanh nghiệp bảo hiểm, nhà hàng môi giới bảo hiểm và các tổ chức bảo hiểm khác tiến hành hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT quy định tại Điều 3 Thông tư này.”

+ Tại Khoản 3 Điều 7 quy định về thuế suất thuế GTGT như sau:

“3. Đối sở hữu những hoạt động marketing khác bên cạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm nêu trên, thuế suất thuế GTGT được áp dụng theo quy định đối mang từng chiếc hàng hóa, dịch vụ cụ thể tại Luật thuế GTGT và những văn bản hướng dẫn.”

+ Tại Điều 10 quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế như sau:

“Doanh nghiệp bảo hiểm thực hành đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và quyết toán thuế GTGT theo quy định của luật pháp về quản lý thuế. Một số giả dụ cụ thể thực hiện như sau:

 1. Đại lý bảo hiểm hưởng hoa hồng không cần kê khai, nộp thuế GTGT đối có khoản hoa hồng đại lý được hưởng.
 2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ko nên kê khai, nộp thuế GTGT đối mang khoản hoa hồng môi giới tái bảo hiểm và huê hồng môi giới bảo hiểm mà các dịch vụ bảo hiểm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
 3. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối mang khoản thu từ thanh lý tài sản chuyên tiêu dùng phục vụ cho bảo hiểm nhân thọ.”

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định khía cạnh và hướng dẫn thi hành 1 số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Khoản 7, Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“7. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác thúc đẩy đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và những dụng cụ cần thiết khác dùng cho trực tiếp đánh bắt thủy sản; tái bảo hiểm.”

+ Tại Điều 5 quy định về các ví như không cần kê khai, tính nộp thuế GTGT:

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% ứng dụng đối sở hữu hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”

– Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản, lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

+ Tại Điểm c Khoản một Điều 10 quy định nguyên tắc tính thuế, khai thuế:

“c. Đối có cái thuế khai theo tháng, quý, trợ thì tính theo quý hoặc năm, ví như trong kỳ tính thuế ko nảy sinh bổn phận thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ thuế quan theo đúng thời hạn quy định, trừ ví như đã chấm dứt hoạt động marketing và ví như trợ thời dừng marketing theo chỉ dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các ví như ko bắt buộc nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.”

+ Tại Khoản 2 Điều 11 quy định khai thuế GTGT:

“2. Khai thuế giá trị gia tăng

a) Khai thuế giá trị gia tăng là cái khai thuế theo tháng trừ những giả dụ hướng dẫn tại điểm b, c, d khoản này.

b) Khai thuế giá trị gia nâng cao theo quý.

c) Khai thuế giá trị gia nâng cao lâm thời tính theo từng lần phát sinh đối mang hoạt động buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

d) Khai thuế giá trị gia nâng cao theo từng lần phát sinh đối mang thuế giá trị gia nâng cao theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người marketing không thường xuyên.”

– Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội:

+ Tại Điều 151 quy định về hiệu lực thi hành:

“1. Luật này mang hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ ví như quy định tại khoản 2 Điều này.

 1. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung 1 số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13 hết hiệu lực đề cập từ ngày Luật này sở hữu hiệu lực thi hành, trừ giả dụ quy định tại khoản 1 Điều 152 của Luật này.

…”

Căn cứ những quy định trên,

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có nảy sinh hoạt động thanh lý tài sản chuyên dùng phục vụ cho bảo hiểm nhân thọ thì ko phải kê khai, nộp thuế GTGT đối sở hữu khoản thu từ thanh lý tài sản này theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 09/2011/TT-BTC. Đối mang các của cải khác, lúc thanh lý Công ty lập hóa đơn với thuế suất 10% và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp Công ty kê khai thuế GTGT theo tháng/quý, nếu trong tháng/quý không phát sinh bổn phận thuế GTGT thì người nộp thuế vẫn nộp giấy tờ khai thuế cho cơ thuế quan theo đúng thời hạn quy định.

Từ ngày 01/7/2020, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội mang hiệu lực thi hành thì Công ty thực hành theo quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo các văn bản quy phi pháp luật chỉ dẫn Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Cục Thuế TP Hà Nội sẽ chỉ dẫn người nộp thuế lúc các văn bản được ban hành. Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và những văn bản quy bất hợp pháp luật để kê khai và nộp thuế theo đúng quy định.

Trong giai đoạn thực hành chính sách thuế, giả dụ còn vướng mắc; công ty có thể tham khảo các văn bản chỉ dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội; hoặc liên hệ có Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam được biết và thực hiện./.

Chúc bạn vận dụng thành công!

Mọi yếu tố xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét